image004.gif

UMRAM araştırmacıları UNAM araştırma merkeziyle birlikte MRM
dergisinde yeni bir çalışma yayınkadı. Bu çalışma, MRG
sistemlerinde kılavuzlama amaçlı kullanılan endüktif kuplajlı,
ultra-ince, esnek ve pasif bir RF rezonatörü sunmaktadır.
Rezonatör üretiminde standart mikrofabrikasyon işlemi uygulandı.
Önerilen işaretleyici, 8 mm'lik bir kenar uzunluğuna sahip bir kare
şeklinde, iki metal hattan oluşur ve üst ve alt hatlar birbirlerine
bir yol ile bağlanır. 3T MRI referans işaretleme prosedürü fantom
ve ex-vivo şeklinde test edildi ve daha sonra işaretci performansı
kilinik insan MRG deneyinde değerlendirildi. Bu kablosuz esnek RF
rezonant işaretci ultra-ince ve esnek yapısı sayesinde vücudun
çeşitli yerlerinde anatomik işaretleme ve kılavuzlama için
yüksek fizibilite ile etkin ve güvenli MR görselleştirme imkanı
sunar.


Umram araştırmacıları MRG sırasında implant güvenliği için yeni bir çalışma yayınladı. Projede aktif implante edilebilir tıbbi cihazlar için yeni bir vücut içi test metodu ve sistemi sunuluyor. Benzetim çalışmaları ve fantom deneyleri oluşabilecek ısı yükselmesini zayıf bir şekilde yansıtmaktadır. Yapılan hayvan deneyleri daha iyi bir model olabilirdi fakat ısı deneyleri, implant ameliyatından hemen sonra yapıldığı için değişen ısı düzenleyici ve doku özellikleri deney verilerini değiştirebilir. Bu çalışmada yeni bir ısı algılayıcı implant geliştirilmiştir. Geliştirilen implant aktif implante edilebilir tıbbi cihaza benzemektedir ve MRG sırasında implanttaki ısının yükselebileceği noktalardaki ısıyı ölçebilmektedir. Pil ile çalışan bu cihaz düşük enerjili veri aktarımı yapabilir. Bu sebeple, MR ile yapılan hayvan deneyleri için subakut ve akut durumlarda kullanılabilir. 

TÜSEB Aziz Sancar Bilim ve Teşvik Ödülleri, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın da katıldığı törenle sahiplerini buldu. Tıp alanında yaptıkları önemli araştırma ve çalışmalarla dikkat çeken 6 doktor ödüllerini Bakan Demircan’ın elinden aldı. UMRAM araştırmacılarından Doç. Dr. Oktay Algın Santral Sinir Sistemi hastalıklarında yeni çekim protokolleri ve yaklaşımlarını tıp literatürüne kazandırdığı için 'Teşvik Ödülü' ne layık görüldü. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

UMRAM araştırmacıları zamansal adaptasyon ve hareket algısı üzerine yeni bir EEG çalışması gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada, hem işitsel hem  görsel zaman aralığına adapte olmanın olaya ilişkin potansiyellerde önemli etkilere neden olduğu bulunmuştur. Fakat bu etkilerin her bir modalite için farklı yönlerde olduğu ve sinirsel aktivitenin anatomik-zamansal dinamiğinde farklı değişimlere yol açtığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, bu veriler saniye altındaki zamansal adaptasyonlarda merkezi bir mekanizma yerine daha çok korteksdeki dağılmış farklı mekanizmaların önemli bir yeri olduğunu önermektedir. Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

UMRAM araştırmacıları Prof. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan Has'ın yaptığı yeni bir araştırma, International Electronic Journal of Elementary Education da yayınlandı.  Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz ve Prof. Dr. Hayati Akyol danışmanlığında, Dr. Hayriye Gül Kuruyer tarafından hazırlanan “Zenginleştirilmiş Okuma Programının Okuma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bilişsel Süreçlerine ve Nöral Yapılarına etkisi” başlıklı doktora tezinden üretilmiş olan makaleye, Arzu Ceylan Has araştırmaya nörogörüntülemeye ilişkin verilerin toplanması ve analiz sürecinde  katkı sağlamıştır. 

 

Bu çalışmanın temel amacı, bir zenginleştirme okuma programının okuma zorluğu çeken çocukların bilişsel süreçleri ve sinirsel yapıları üzerindeki etkisini açıklamaktır. Mevcut çalışma, tekli bireysel araştırma yöntemi ve bu yönteme ait çoklu bireyler arası prob tasarımıyla uyumlu olarak gerçekleştirildi. Bu araştırma, okuma güçlüğü çeken sekiz öğrenciden oluşan bir gruba odaklanmaktadır. Araştırma kapsamında, zenginleştirme okuma programının uygulanmasından önce ve sonra öğrencilerin hafıza kapasiteleri, dikkat süreleri, okuma ile ilgili fonksiyonel MRG aktivasyonu ve beyaz cevher yolakları belirlenmiştir. Bu belirleme süreci iki aşamada gerçekleştirildi. Birinci aşamada sinirsel görüntüleme yapıldı ve ikinci aşamada öğrencilerin bilişsel süreçleri ve sinirsel yapıları dikkat ve bellek kapasiteleri açısından aşağıdaki araçlar kullanılarak araştırıldı: Stroop Testi TBAG Formu, İşitsel Sözlü Sayı Terazi Test Formu B, İptal Testi ve Sayı Öğrenme Testi. Elde edilen sonuçlar, zenginleştirme okuma programının, bilişsel süreçler ve sinirsel yapılar açısından okuma güçlüğü çeken öğrencilerin okuma profillerinde bir iyileşme ile sonuçlandığını göstermektedir.

Beyaz madde ve aktivasyon ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, çoğunlukla erişkinlere odaklanmış oldukları ve başlagıç durumu gözetilmeden farklı grupların sinirsel yapılarını karşılaştırdıkları görülmektedir. Mevcut çalışma bağlamında, her öğrencinin okuma programının uygulanmasından önceki durumu benzersiz bir başlangıç noktası olarak kabul edildiğinden, zenginleştirme okuma programının öğrencilerin sinirsel yapıları üzerindeki etkisini araştırmak ve incelemek mümkündür. Okuma ve okuma odaklı nörogörüntüleme çalışmaları sonucunda incelendiğinde, bir takım tutarlılıkların olduğu ancak bulgular arasında da farklılaşmanın olduğu görülmektedir. Bunun nedeni yaş, cinsiyet veya okumanın karmaşık ve çok yönlü yapısı olabilir. Daha detaylı bilgi için.

 

TMRD 2017 kapsamında fonksiyonel MRG teknikleri ve analiz yöntemlerinin ele alındığı bir günlük bir kurs düzenlendi. UMRAM öğretim üyeleri  tarafından düzenlenen kursa Emine Sarıtaş, Tolga Çukur, Kader Karlı Oğuz, Hüseyin Boyacı, Hulusi Kafalıgönül, Arzu Ceylan Has ve Pınar Boyacı konuşmacı olarak katıldı. UMRAM'a fMRI konusunda bir kurs düzenlenmesi icin gelen pek cok talep doğrultusunda gerçekleştirilen bu kursta fMRI teknikleri ve analizleri konusu, kısıtlı zamana rağmen olabildiğince detaylı bir sekilde ele alindi. 

UMRAM araştırmacıları Prof. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan Has'ın yeni bir çalışması, Gynecological Endocrinology'de yayınlandı.

Çocuk doğurma çağındaki kadınlarda en yaygın üreme endokrinopatisi olan polikistik over sendromu (PCOS), obezite ve metabolik fonksiyon bozukluğu ile yakından ilişkilidir. PCOS ve obezite prevalansında benzer bir artış, bu bozuklukların sebep sonuç ilişkisine sahip olabileceği düşüncesini doğurmuştur. Yiyecek alımı, homeostatik ve hedonik sistemler olarak bilinen iki tamamlayıcı sistem tarafından kontrol edilir. Bu sistemler merkezi sinir sistemindeki (MSS) gri maddenin önemli bir parçasıdır. Bu sistemler aynı zamanda hormonlarla da yakından ilgilidir; en iyi bilinen beyni uzun vadeli enerji depoları konusunda bilgilendiren adiposit kaynaklı leptin hormonudur. Bu sistemlerin diğer üyeleri arasında grelin ve glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) bulunur ve kısa vadeli enerji durumu hakkında bilgi sağlamakla sorumludurlar.

Çalışmada, global beyin hacimlerindeki farklılıkları saptamak ve polikistik over sendromlu (PCOS) kadınlarda beyin hacmi ile iştahla ilişkili hormonlar arasındaki ilişkiyi beden kitle indeksi uyumlu kontrollerle karşılaştırılmıştır. Kırk denek üzerinde manyetik rezonans görüntüleme ve açlık durumda grelin, leptin ve glukagon benzeri peptit 1 (GLP-1) ölçümlerinin yanı sıra karışık yemek tolerans testi (MTT) sırasında GLP-1 düzeyleri ölçüldü. Toplam beyin hacminde ve toplam gri cevher hacminde azalma gözlenirken özellikle iştahla ilgili gri cevher alanlarlarındaki azalmalar dikkat çekti. Bu değişiklikler leptin, grelin ve GLP-1'in bazal periferik seviyeleri ve yemek ile uyarılan GLP-1 seviyeleri ile herhangi bir ilişki göstermedi. Polikistik over sendromun beyin bölgelerindeki yapısal değişikliklerin işlevsel önemini değerlendirmek için daha büyük örneklem büyüklüğü ile daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır Makale için: