image001.gif

UMRAM araştırmacıları, “A z-gradient array for simultaneous multi-slice excitation with a single band RF pulse” isimli yeni bir makele yayınladı. Bu çalışmada, z-gradyan dizisi kullanılarak çoklu kesitlerin tek bantlı RF darbe ile uyarılabileceği gösterildi. Çoklu kesit görüntüleme, görüntüleme süresini azaltması veya sinyal gürültü oranını artırması nedeni ile son yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlandı. Geleneksel yöntemlerde, çoklu kesitlerin uyarımı çok bantlı RF darbe ile sağlanıyor. Fakat çok bantlı RF darbeler, tepe voltajını, tepe gücünü ve özgül soğurulma hızını (SAR) artırmaktadır. Dolayısıyla çok bantlı RF darbelerin tasarımı güç yükselteçleri veya SAR kaynaklı hasta güvenliği açısından limitlenmektedir. Bu çalışmada, uzaysal olarak periyodik gradyan alanlar z-gradyan dizisi kullanılarak yaratılmış ve böylece birçok kesit konumu tek bantlı bir RF darbe ile uyarılabilmiştir. Dolayısıyla tepe gücü, tepe voltajı, SAR veya RF darbe süresinin artması engellenmiştir. Yenilikçi z-gradyan dizisi, 9 kanallı bir z-gradyan dizisi, Tx/Rx RF sargı, 9 gradyan güç yükselteci ve control devrelerinden oluşmaktadır. Tasarım yöntemleri ve farklı koşulların performans değerlendirmeleri çalışma kapsamında incelenmiştir. Son olarak, MR deneyleri önerilken yöntemin başarılı bir şekilde tek bantlı RF darbe ile çoklu kesit uyarımı sağlayabildiğini doğrulamıştır.

Umram araştırmacılarının yayınladığı çalışmada, doğrusal ve doğrusal olmayan gradyanların eş zamanlı kullanımının, sadece doğrusal veya sadece doğrusal olmayan gradyan kullanılan durumlara göre, B1+ düzensizliklerinin daha etkili bir şekilde düzelttiği görülmüştür. Yüksek Tesla MR tarayıcılarında (3T ve yukarısı), radio frekans (RF) dalgalarının dalga boylarının kısalarak hastanın görüntülenen bölgesi ile kıyaslanabilir hale gelmektedir ve bu durum uzaysal olarak eşit bir uyarım yapılmasını engeller. Literatürde, RF dalgalar ve gradyanları birlikte kullanarak “spoke uyarımı” denilen bir teknik ile bu düzensizlikler belirli bir seviyeye kadar düzeltilebilir. Bu çalışmada harici olarak eklenen ve bağımsız yükselteçler tarafından doğrusal olmayan gradyanların da sisteme eklenmesi ile sistemdeki özgür parametre sayısı artırılmıştır. Formülasyonlar ve tasarım teknikleri makalede açıklanmıştır. Örnek bir deneysel durumda, uyarım profili düzensizlikleri önerilen teknikle %46 azaltılırken, sadece doğrusal gradyanların kullanıldığı durumda sadece %20 düzeltmeye elde edilebilmiştir.

UMRAM araştırmacıları UNAM araştırma merkeziyle birlikte MRM
dergisinde yeni bir çalışma yayınkadı. Bu çalışma, MRG
sistemlerinde kılavuzlama amaçlı kullanılan endüktif kuplajlı,
ultra-ince, esnek ve pasif bir RF rezonatörü sunmaktadır.
Rezonatör üretiminde standart mikrofabrikasyon işlemi uygulandı.
Önerilen işaretleyici, 8 mm'lik bir kenar uzunluğuna sahip bir kare
şeklinde, iki metal hattan oluşur ve üst ve alt hatlar birbirlerine
bir yol ile bağlanır. 3T MRI referans işaretleme prosedürü fantom
ve ex-vivo şeklinde test edildi ve daha sonra işaretci performansı
kilinik insan MRG deneyinde değerlendirildi. Bu kablosuz esnek RF
rezonant işaretci ultra-ince ve esnek yapısı sayesinde vücudun
çeşitli yerlerinde anatomik işaretleme ve kılavuzlama için
yüksek fizibilite ile etkin ve güvenli MR görselleştirme imkanı
sunar.


Umram araştırmacıları MRG sırasında implant güvenliği için yeni bir çalışma yayınladı. Projede aktif implante edilebilir tıbbi cihazlar için yeni bir vücut içi test metodu ve sistemi sunuluyor. Benzetim çalışmaları ve fantom deneyleri oluşabilecek ısı yükselmesini zayıf bir şekilde yansıtmaktadır. Yapılan hayvan deneyleri daha iyi bir model olabilirdi fakat ısı deneyleri, implant ameliyatından hemen sonra yapıldığı için değişen ısı düzenleyici ve doku özellikleri deney verilerini değiştirebilir. Bu çalışmada yeni bir ısı algılayıcı implant geliştirilmiştir. Geliştirilen implant aktif implante edilebilir tıbbi cihaza benzemektedir ve MRG sırasında implanttaki ısının yükselebileceği noktalardaki ısıyı ölçebilmektedir. Pil ile çalışan bu cihaz düşük enerjili veri aktarımı yapabilir. Bu sebeple, MR ile yapılan hayvan deneyleri için subakut ve akut durumlarda kullanılabilir. 

TÜSEB Aziz Sancar Bilim ve Teşvik Ödülleri, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın da katıldığı törenle sahiplerini buldu. Tıp alanında yaptıkları önemli araştırma ve çalışmalarla dikkat çeken 6 doktor ödüllerini Bakan Demircan’ın elinden aldı. UMRAM araştırmacılarından Doç. Dr. Oktay Algın Santral Sinir Sistemi hastalıklarında yeni çekim protokolleri ve yaklaşımlarını tıp literatürüne kazandırdığı için 'Teşvik Ödülü' ne layık görüldü. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

UMRAM araştırmacıları zamansal adaptasyon ve hareket algısı üzerine yeni bir EEG çalışması gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada, hem işitsel hem  görsel zaman aralığına adapte olmanın olaya ilişkin potansiyellerde önemli etkilere neden olduğu bulunmuştur. Fakat bu etkilerin her bir modalite için farklı yönlerde olduğu ve sinirsel aktivitenin anatomik-zamansal dinamiğinde farklı değişimlere yol açtığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, bu veriler saniye altındaki zamansal adaptasyonlarda merkezi bir mekanizma yerine daha çok korteksdeki dağılmış farklı mekanizmaların önemli bir yeri olduğunu önermektedir. Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

UMRAM araştırmacıları Prof. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan Has'ın yaptığı yeni bir araştırma, International Electronic Journal of Elementary Education da yayınlandı.  Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz ve Prof. Dr. Hayati Akyol danışmanlığında, Dr. Hayriye Gül Kuruyer tarafından hazırlanan “Zenginleştirilmiş Okuma Programının Okuma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bilişsel Süreçlerine ve Nöral Yapılarına etkisi” başlıklı doktora tezinden üretilmiş olan makaleye, Arzu Ceylan Has araştırmaya nörogörüntülemeye ilişkin verilerin toplanması ve analiz sürecinde  katkı sağlamıştır. 

 

Bu çalışmanın temel amacı, bir zenginleştirme okuma programının okuma zorluğu çeken çocukların bilişsel süreçleri ve sinirsel yapıları üzerindeki etkisini açıklamaktır. Mevcut çalışma, tekli bireysel araştırma yöntemi ve bu yönteme ait çoklu bireyler arası prob tasarımıyla uyumlu olarak gerçekleştirildi. Bu araştırma, okuma güçlüğü çeken sekiz öğrenciden oluşan bir gruba odaklanmaktadır. Araştırma kapsamında, zenginleştirme okuma programının uygulanmasından önce ve sonra öğrencilerin hafıza kapasiteleri, dikkat süreleri, okuma ile ilgili fonksiyonel MRG aktivasyonu ve beyaz cevher yolakları belirlenmiştir. Bu belirleme süreci iki aşamada gerçekleştirildi. Birinci aşamada sinirsel görüntüleme yapıldı ve ikinci aşamada öğrencilerin bilişsel süreçleri ve sinirsel yapıları dikkat ve bellek kapasiteleri açısından aşağıdaki araçlar kullanılarak araştırıldı: Stroop Testi TBAG Formu, İşitsel Sözlü Sayı Terazi Test Formu B, İptal Testi ve Sayı Öğrenme Testi. Elde edilen sonuçlar, zenginleştirme okuma programının, bilişsel süreçler ve sinirsel yapılar açısından okuma güçlüğü çeken öğrencilerin okuma profillerinde bir iyileşme ile sonuçlandığını göstermektedir.

Beyaz madde ve aktivasyon ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, çoğunlukla erişkinlere odaklanmış oldukları ve başlagıç durumu gözetilmeden farklı grupların sinirsel yapılarını karşılaştırdıkları görülmektedir. Mevcut çalışma bağlamında, her öğrencinin okuma programının uygulanmasından önceki durumu benzersiz bir başlangıç noktası olarak kabul edildiğinden, zenginleştirme okuma programının öğrencilerin sinirsel yapıları üzerindeki etkisini araştırmak ve incelemek mümkündür. Okuma ve okuma odaklı nörogörüntüleme çalışmaları sonucunda incelendiğinde, bir takım tutarlılıkların olduğu ancak bulgular arasında da farklılaşmanın olduğu görülmektedir. Bunun nedeni yaş, cinsiyet veya okumanın karmaşık ve çok yönlü yapısı olabilir. Daha detaylı bilgi için.

Diğer Makaleler...

 1. Fonksiyonel MR Kursu
 2. Structural imaging of the brain reveals decreased total brain and total gray matter volumes in obese but not in lean women with polycystic ovary syndrome compared to body mass index-matched counterparts
 3. Quantitative rotating frame relaxometry methods in MRI
 4. Structural brain alterations of Down’s syndrome in early childhood evaluation by DTI and volumetric analyses
 5. The association of cognitive impairment with gray matter atrophy and cortical lesion load in clinically isolated syndrome
 6. Perisylvian GABA levels in schizophrenia and bipolar disorder
 7. Aysel Sabuncu Brain Research Center 2016 Scientific Meeting Beyin Araştırmaları Merkezi 2016 Bilimsel Toplantısı
 8. Hareket Algısı Bağlamında ON ve OFF Kanalları Arasındaki Zamansal ve Uzamsal Korelasyonun Dinamiği
 9. Redi Poni sayısal RF güç yükselteci üzerine yaptığı yüksek lisans tez çalışmasını sundu
 10. Maryam Salim yüksek lisans tezini savundu
 11. Master Tezi Sunumu: Zeynep Yıldırım
 12. Bağlama dayalı açıklığın kontrast algısına etkisi
 13. Manyetik Parçacık Görüntüleme için Türk-Alman 2+2 Projesi
 14. Enhanced Phase-Sensitive SSFP Reconstruction for Fat-Water Separation in Phased-Array Acquisitions
 15. Targeted vessel reconstruction in noncontrast-enhanced steady-state free precession angiography
 16. ISMRM başarı hikayeleri
 17. Alireza Sadeghi Tarakameh yüksek lisans tez sunumunu yaptı
 18. Katja Doerschner Doçent oldu.
 19. Kamil Uğurbil Vehbi Koç Ödülünü Aldı
 20. Ali Khatibi UMRAMa katıldı