image003.gif

UMRAM araştırmacıları zamansal adaptasyon ve hareket algısı üzerine yeni bir EEG çalışması gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada, hem işitsel hem  görsel zaman aralığına adapte olmanın olaya ilişkin potansiyellerde önemli etkilere neden olduğu bulunmuştur. Fakat bu etkilerin her bir modalite için farklı yönlerde olduğu ve sinirsel aktivitenin anatomik-zamansal dinamiğinde farklı değişimlere yol açtığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, bu veriler saniye altındaki zamansal adaptasyonlarda merkezi bir mekanizma yerine daha çok korteksdeki dağılmış farklı mekanizmaların önemli bir yeri olduğunu önermektedir. Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

UMRAM araştırmacıları Prof. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan Has'ın yaptığı yeni bir araştırma, International Electronic Journal of Elementary Education da yayınlandı.  Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz ve Prof. Dr. Hayati Akyol danışmanlığında, Dr. Hayriye Gül Kuruyer tarafından hazırlanan “Zenginleştirilmiş Okuma Programının Okuma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bilişsel Süreçlerine ve Nöral Yapılarına etkisi” başlıklı doktora tezinden üretilmiş olan makaleye, Arzu Ceylan Has araştırmaya nörogörüntülemeye ilişkin verilerin toplanması ve analiz sürecinde  katkı sağlamıştır. 

 

Bu çalışmanın temel amacı, bir zenginleştirme okuma programının okuma zorluğu çeken çocukların bilişsel süreçleri ve sinirsel yapıları üzerindeki etkisini açıklamaktır. Mevcut çalışma, tekli bireysel araştırma yöntemi ve bu yönteme ait çoklu bireyler arası prob tasarımıyla uyumlu olarak gerçekleştirildi. Bu araştırma, okuma güçlüğü çeken sekiz öğrenciden oluşan bir gruba odaklanmaktadır. Araştırma kapsamında, zenginleştirme okuma programının uygulanmasından önce ve sonra öğrencilerin hafıza kapasiteleri, dikkat süreleri, okuma ile ilgili fonksiyonel MRG aktivasyonu ve beyaz cevher yolakları belirlenmiştir. Bu belirleme süreci iki aşamada gerçekleştirildi. Birinci aşamada sinirsel görüntüleme yapıldı ve ikinci aşamada öğrencilerin bilişsel süreçleri ve sinirsel yapıları dikkat ve bellek kapasiteleri açısından aşağıdaki araçlar kullanılarak araştırıldı: Stroop Testi TBAG Formu, İşitsel Sözlü Sayı Terazi Test Formu B, İptal Testi ve Sayı Öğrenme Testi. Elde edilen sonuçlar, zenginleştirme okuma programının, bilişsel süreçler ve sinirsel yapılar açısından okuma güçlüğü çeken öğrencilerin okuma profillerinde bir iyileşme ile sonuçlandığını göstermektedir.

Beyaz madde ve aktivasyon ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, çoğunlukla erişkinlere odaklanmış oldukları ve başlagıç durumu gözetilmeden farklı grupların sinirsel yapılarını karşılaştırdıkları görülmektedir. Mevcut çalışma bağlamında, her öğrencinin okuma programının uygulanmasından önceki durumu benzersiz bir başlangıç noktası olarak kabul edildiğinden, zenginleştirme okuma programının öğrencilerin sinirsel yapıları üzerindeki etkisini araştırmak ve incelemek mümkündür. Okuma ve okuma odaklı nörogörüntüleme çalışmaları sonucunda incelendiğinde, bir takım tutarlılıkların olduğu ancak bulgular arasında da farklılaşmanın olduğu görülmektedir. Bunun nedeni yaş, cinsiyet veya okumanın karmaşık ve çok yönlü yapısı olabilir. Daha detaylı bilgi için.

 

TMRD 2017 kapsamında fonksiyonel MRG teknikleri ve analiz yöntemlerinin ele alındığı bir günlük bir kurs düzenlendi. UMRAM öğretim üyeleri  tarafından düzenlenen kursa Emine Sarıtaş, Tolga Çukur, Kader Karlı Oğuz, Hüseyin Boyacı, Hulusi Kafalıgönül, Arzu Ceylan Has ve Pınar Boyacı konuşmacı olarak katıldı. UMRAM'a fMRI konusunda bir kurs düzenlenmesi icin gelen pek cok talep doğrultusunda gerçekleştirilen bu kursta fMRI teknikleri ve analizleri konusu, kısıtlı zamana rağmen olabildiğince detaylı bir sekilde ele alindi. 

UMRAM araştırmacıları Prof. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan Has'ın yeni bir çalışması, Gynecological Endocrinology'de yayınlandı.

Çocuk doğurma çağındaki kadınlarda en yaygın üreme endokrinopatisi olan polikistik over sendromu (PCOS), obezite ve metabolik fonksiyon bozukluğu ile yakından ilişkilidir. PCOS ve obezite prevalansında benzer bir artış, bu bozuklukların sebep sonuç ilişkisine sahip olabileceği düşüncesini doğurmuştur. Yiyecek alımı, homeostatik ve hedonik sistemler olarak bilinen iki tamamlayıcı sistem tarafından kontrol edilir. Bu sistemler merkezi sinir sistemindeki (MSS) gri maddenin önemli bir parçasıdır. Bu sistemler aynı zamanda hormonlarla da yakından ilgilidir; en iyi bilinen beyni uzun vadeli enerji depoları konusunda bilgilendiren adiposit kaynaklı leptin hormonudur. Bu sistemlerin diğer üyeleri arasında grelin ve glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) bulunur ve kısa vadeli enerji durumu hakkında bilgi sağlamakla sorumludurlar.

Çalışmada, global beyin hacimlerindeki farklılıkları saptamak ve polikistik over sendromlu (PCOS) kadınlarda beyin hacmi ile iştahla ilişkili hormonlar arasındaki ilişkiyi beden kitle indeksi uyumlu kontrollerle karşılaştırılmıştır. Kırk denek üzerinde manyetik rezonans görüntüleme ve açlık durumda grelin, leptin ve glukagon benzeri peptit 1 (GLP-1) ölçümlerinin yanı sıra karışık yemek tolerans testi (MTT) sırasında GLP-1 düzeyleri ölçüldü. Toplam beyin hacminde ve toplam gri cevher hacminde azalma gözlenirken özellikle iştahla ilgili gri cevher alanlarlarındaki azalmalar dikkat çekti. Bu değişiklikler leptin, grelin ve GLP-1'in bazal periferik seviyeleri ve yemek ile uyarılan GLP-1 seviyeleri ile herhangi bir ilişki göstermedi. Polikistik over sendromun beyin bölgelerindeki yapısal değişikliklerin işlevsel önemini değerlendirmek için daha büyük örneklem büyüklüğü ile daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır Makale için: 

UMRAM'ın eski doktora sonrası araştırmacılarından Dr. Irtiza Gilani ve araştırma ekibi, NMR in Biomedicine'de kapsamlı bir inceleme makalesi yayınladı.Bu makale,  MRI da geliştirilen tüm rotating frame  MRI yöntemlerini,  relaxometri tekniğinin başlangıcından bu yana gecen 30 sene içinde inceleyerek eleştirir. Rotating Frame MRI yöntemleri, geleneksel T1 veya T2 ölçümlerine ek olarak kullanılabilen rahatlama hızı ölçüm teknikleridir Bu tekniğin güncel klinik uygulamaları da bu makalede özetlenmiştir. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz

UMRAM araştırmacısı Arzu Ceylan Has'ın 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Hediye Pınar Günbey ile beraber yaptığı bir çalışması European Society of Radiology da yayınlandı. Bu çalışmada amaç, beyaz cevher bütünlüğünün  (WM) ve gri maddenin (GM)Down sendromu (DS) olan küçük çocuklarda  volümetrik analizler ve difüzyon tensörü görüntüleme yolu (DTI) ile hacimsel değişikliklerinin başlangıç değerlendirmesinin yapılmasıdır.

Çalışmaya DS'li 10 çocuk ve sekiz sağlıklı kontrol denek dahil edildi. DTI çalışmalarında Tract-based spatial statistics(TBSS) kullanılarak  bütün beyin voksel akıllı analizinin  (FA) ve ortalama difüzivitenin (MD) fraksiyonel anizotropisi çalışıldı. Volumetrik analizler, kortikal hacimlerin bölgesel ölçümlerini elde etmek için otomatikleştirilmiş segmentasyon yöntemi ile yapıldı.

Ön sonuçlar, DTI ve volümetrik analizlerin, DS'li çocuklarda nörogelişimsel gecikmenin en erken tamamlayıcı değişikliklerini yansıtabileceğini ve bilişsel gelişim için WM'nin ve GM bütünlüğünün belirli öğelerinin yedek biyolojik belirteçleri olabileceğini düşündürmektedir.

Makale için: 

 

 

 

 

UMRAM araştırmacıları Prof. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan Has'ın yeni bir çalışması, Multiple Sclerosis and Related Disorders'ın Kasım sayısında yayınlandı. Bu çalışmada klinik izolelik sendromunda (CIS) bilişsel bozukluk profili ve kortikal inflamasyon, kortikal ve derin gri cevher atrofisi ve beyaz cevher lezyonlarının bilişsel düşüşe katkısı araştırılmıştır. Bu amaçla, klinik olarak izole sendromlu otuz hasta ve demografik olarak eşleştirilmiş yirmi sağlıklı kontrol,  Rao Rao Brief Repeatable Battery ile nöropsikolojik değerlendirmeye tabi tutuldu ve beyin manyetik rezonans görüntüleme, 3T tarayıcı kullanılarak çift inversiyon iyileşmesi ile gerçekleştirildi.

 

Bu çalışmada, yaşın beynin hacim ölçümlerini etkilediği halde hastalık süresi ve eğitim yıllarının bazı bilişsel test puanlarını etkilediği  gözlemlenmiştir. Test performansları ve hacimsel önlemler arasındaki korelasyonları analiz ederken, araştırmacılar bu karışık faktörleri  ve korelasyonların doğruluğu da kontrol edilmiştir. BDT'li hastalarımızda bilişsel bozukluğun, en başta serebral beyaz cevher, serebellar kortikal ve derin gri cevher atrofisi ile ilişkili olduğu, ancak en azından hastalığın erken evresinde kortikal inflamasyon ile ilişkili olmadığı gösterilmiştir. Makale için :