The Effect of an Enrichment Reading Program on the Cognitive Processes and Neural Structures of Children Having Reading Difficulties

UMRAM araştırmacıları Prof. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan Has’ın yaptığı yeni bir araştırma, International Electronic Journal of Elementary Education da yayınlandı.  Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz ve Prof. Dr. Hayati Akyol danışmanlığında, Dr. Hayriye Gül Kuruyer tarafından hazırlanan “Zenginleştirilmiş Okuma Programının Okuma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bilişsel Süreçlerine ve Nöral Yapılarına etkisi” başlıklı doktora tezinden üretilmiş olan makaleye, Arzu Ceylan Has araştırmaya nörogörüntülemeye ilişkin verilerin toplanması ve analiz sürecinde  katkı sağlamıştır.

Bu çalışmanın temel amacı, bir zenginleştirme okuma programının okuma zorluğu çeken çocukların bilişsel süreçleri ve sinirsel yapıları üzerindeki etkisini açıklamaktır. Mevcut çalışma, tekli bireysel araştırma yöntemi ve bu yönteme ait çoklu bireyler arası prob tasarımıyla uyumlu olarak gerçekleştirildi. Bu araştırma, okuma güçlüğü çeken sekiz öğrenciden oluşan bir gruba odaklanmaktadır. Araştırma kapsamında, zenginleştirme okuma programının uygulanmasından önce ve sonra öğrencilerin hafıza kapasiteleri, dikkat süreleri, okuma ile ilgili fonksiyonel MRG aktivasyonu ve beyaz cevher yolakları belirlenmiştir. Bu belirleme süreci iki aşamada gerçekleştirildi. Birinci aşamada sinirsel görüntüleme yapıldı ve ikinci aşamada öğrencilerin bilişsel süreçleri ve sinirsel yapıları dikkat ve bellek kapasiteleri açısından aşağıdaki araçlar kullanılarak araştırıldı: Stroop Testi TBAG Formu, İşitsel Sözlü Sayı Terazi Test Formu B, İptal Testi ve Sayı Öğrenme Testi. Elde edilen sonuçlar, zenginleştirme okuma programının, bilişsel süreçler ve sinirsel yapılar açısından okuma güçlüğü çeken öğrencilerin okuma profillerinde bir iyileşme ile sonuçlandığını göstermektedir.

Beyaz madde ve aktivasyon ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, çoğunlukla erişkinlere odaklanmış oldukları ve başlagıç durumu gözetilmeden farklı grupların sinirsel yapılarını karşılaştırdıkları görülmektedir. Mevcut çalışma bağlamında, her öğrencinin okuma programının uygulanmasından önceki durumu benzersiz bir başlangıç noktası olarak kabul edildiğinden, zenginleştirme okuma programının öğrencilerin sinirsel yapıları üzerindeki etkisini araştırmak ve incelemek mümkündür. Okuma ve okuma odaklı nörogörüntüleme çalışmaları sonucunda incelendiğinde, bir takım tutarlılıkların olduğu ancak bulgular arasında da farklılaşmanın olduğu görülmektedir. Bunun nedeni yaş, cinsiyet veya okumanın karmaşık ve çok yönlü yapısı olabilir. Daha detaylı bilgi için.